Stvarna nenadležnost - vrednost predmeta spora - član 23. stav 1. tačka 7. Zakona o uređenju sudova i član 17. stav 1. ZPP u vezi člana 403. stav 3. ZPP i člana 49. stav 4. ZIO:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE