Stvarna nenadležnost - sporo o zaštiti i upotrebi žiga - član 25. stav 1. tačka 2. Zakona o uređenju sudova i član 15. stav 1. i član 17. stav 1. ZPP - varijanta 2


Opšta mesna nadležnost – tuženi pravno lice – član 40. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, radi zaštite žiga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.