Stvarna nenadležnost - sporo o zaštiti i upotrebi žiga - član 23. stav 1. tačka 7. Zakona o uređenju sudova i član 15. stav 1. i član 17. stav 1. ZPP - varijanta 1


Opšta mesna nadležnost – tuženi fizičo lice – član 39. stav 1. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz ________________, radi zaštite žiga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE