Stvarna nenadležnost - sporo o zaštiti i upotrebi žiga - član 23. stav 1. tačka 7. Zakona o uređenju sudova i član 15. stav 1. i član 17. stav 1. ZPP - Varijanta 2


Opšta mesna nadležnost – tuženi pravno lice – član 40. stav 2. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________, radi zaštite žiga, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: