Stvarna nenadležnost - spor o autorskom pravu - 25. stav 1. tačka 2. Zakona o uređenju sudova i član 15. stav 1. i član 17. stav 1. ZPP - varijanta 1


Opšta mesna nadležnost – tuženi preduzetnik (fizičo lice) – član 39. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _____________, radi zaštite autorskog prava, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.