Stvarna i mesna nenadležnost – likvidacija društva za osiguranje - član 91. stav 3. Zakona o stečajuGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO I MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.


II -        Po pravnosnažnosti ovog rešenja predmet ustupiti Privrednom sudu u ______________, kao stvarno i mesno nadležnom.