Stvarna i mesna nenadležnost – likvidacija banke

- član 91. stav 3. Zakona o stečaju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE