Solidarni dužnici kao obični suparničari i samostalne stranke u parnici – prekluzija prava na troškove – čl. 209. i 163. stav 7. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________________,  2. ___________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz __________________________, 3. _________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I –        ODBIJA SE zahtev prvotuženog i trećetuženog za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od po ______________ dinara