Solidarni dužnici kao obični suparničari i samostalne stranke u parnici – prekluzija prava na troškove – čl. 209. i 163. stav 7. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ___________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________________,  2. _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ____________________________,

3. ______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, odlučujući o zahtevu za troškove postupka, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE