Naknada parničnih troškova u presudi - solidarna odgovornost suparničara za troškove - čl. 153, 154. i 160. stav 2. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz __________________, i 2. _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________________, advokat iz _________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:


PRESUDU