Solidarna odgovornost suparničara za troškove - naknada parničnih troškova u presudi na osnovu priznanja -  čl. 153, 154. i 160. stav 2. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___U IME NARODA