Naknada parničnih troškova u presudi na osnovu priznanja – solidarna odgovornost suparničara za troškove - čl. 153, 154. i 160. stav 2. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___U IME NARODA