Naknada parničnih troškova – solidarna odgovornost suparničara za troškove

- čl. 153, 154. i 160. stav 2. ZPP - Varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, i 2. ___________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ______________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću: