Rešenje veća za maloletnike o obustavi postupka prema maloletniku


Član 78. stav 2. ZM


Km. __________


Viši sud u __________ u veću za maloletnike sastavljenom od sudije za maloletnike _____________ kao predsednika veća i sudija – porotnika ______________ i _____________ kao članova veća sa zapisničarem, _________________, u krivičnom predmetu prema maloletnom ___________________ iz ___________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po predlogu za primenjivanje vaspitne mere Višeg javnog tužilaštva __________ Ktm. ______ od ___________ godine po održanom glavnom pretresu, sa koga je bila isključena javnost u smislu člana 75. stav 1. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM), koji je održan na dan _________ godine u prisustvu zamenika ____________ javnog tužioca __________ maloletnog ____________ i njegovog branioca advokata _____________ i predstavnika Centra za socijalni rad ________, doneo je i istoga dana saopštio sledećeR E Š E N J E


Prema maloletnom ______________________, zvanog _________ od oca _________ i majke _______ rođene _________, koji je rođen u________ godine gde i živi, __________________ broj _____, Srbin, državljanin SCG, učenik ____ razreda _____________ škole, neoženjen, pismen, završio osmogodišnju školu, vojsku nije služio, ne vodi se u VE, bez imovine, roditelji ga izdržavaju, prema njemu nisu izricane vaspitne mere.


Na osnovu člana 78. stav 2. ZMOBUSTAVLJA SE KRIVIČNI POSTUPAK


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda.