Rešenje veća za maloletnike o izricanju vaspitne mere 


Član 78. stav 3. ZM


Km. __________
VIŠI SUD u _____________, u veću za maloletnike sastavljenom od sudije za maloletnike ______________, i sudija - porotnika ______________ i ______________  kao članova veća, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu prema maloletnom ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga, iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po predlogu za primenjivanje vaspitne mere Višeg javnog tužilaštva _________ Ktm. br. ________ od _________ godine, po održanoj sednici veća za maloletnike na dan __________ godine, u prisustvu zamenika ___________ javnog tužioca _________ _______________, maloletni _____________, iz _____________, i predstavnika organa starateljstva iz ______________ - ______________, doneo je istoga dana i saopštio maloletnom ______________ sledećeR E Š E N J E


Prema maloletnom _____________, iz ___________, od oca _________ i majke __________ rođene _____________, koji je rođen u ______________ __________ godine, gde i živi ulici _______________, Srbin, državljanin ____________, __________, neoženjen, završio ______________ zanat, vodi se u VE pri SNO ___________, bez imovine, izdržavaju ga roditelji, nije osuđivan, izrečena mu je vaspitna mera pojačan nadzor od strane roditelja rešenjem Višeg suda u ____________ u __________ godine, zbog krivičnog dela učestvovanja u tuči, iz člana 23. KZ. 


IZRIČE SE VASPITNA MERA POJAČAN NADZOR ORGANA STARATELJSTVA, a na osnovu člana 4, 9, 10, 11. i 12. i u vezi člana 17. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM). 


Ova mera može da traje najmanje šest meseci, a najviše dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku. 


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda.