Rešenje veća za maloletnike izricanju različitih vaspitnih mera prema više maloletnika za jedno krivično delo 


Član 78. stav 3. ZM
Km. br. _________________


VIŠI SUD u ______________ u veću za maloletnike sastavljenom od predsednika veća-sudije_________________ i sudija porotnika ______________ i ________________, kao članova veća, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv maloletnih ___________________ iz _____________ i _________________ iz ______________ zbog krivičnog dela silovanja iz člana 178. stav 3. u vezi st. 1. Krivičnog zakonika (KZ) u pokušaju u vezi člana 30. KZ, po predlogu za primenjivanje vaspitne mere Višeg javnog tužilaštva u ________________ Ktm.br. ___________ od ____________ godine, po održanoj sednici veća za maloletnike na dan ____________ godine u prisustvu zamenika javnog tužioca ______________ i branioca maloletnika ________________, advokata ___________ iz _________________, a u odsustvu uredno pozvanih maloletnika i oštećene _________________, doneo je i istoga dana saopštio sledeće:
R E Š E N J E1.        Prema maloletnom _____________ učeniku iz _______________ broj _____ rođenog ___________ godine, od oca ________ i majke _______ rođene _______________, Srbinu, državljanina _________, učeniku ___ razreda _____________ škole, neoženjenog, pismenog, vodi se pri VE SO __________, izdržavaju ga roditelji, ranije prema njemu nisu izricane vaspitne mere, nalazi se na slobodi,


IZRIČE SE vaspitna mera pojačan nadzor organa starateljstva,


na osnovu člana 4, 9, 10, 11. i 12. i u vezi člana 17. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM).


Ova mera može da traje najmanje šest meseci, a najviše dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.


2.        Prema maloletnom ______________, iz _________, ulica ____________ broj___, rođenog u ________________ ____________ godine od oca ________ i majke ___________ rođene ____________, Srbin, državljanin __________, učeniku ___ razreda osnovne škole, neoženjen, bez imovine, izdržavaju ga roditelji, ranije prema njemu nisu izricane vaspitne mere, nalazi se na slobodi,


IZRIČE SE vaspitna mera pojačan nadzor od strane roditelja - majke


na osnovu člana 4, 9, 10, 11. i 12. i u vezi člana 15. ZM.


Ova mera može da traje najmanje šest meseci, a najviše dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda.