Rešenje veća kojim se usvaja molba osuđenog za puštanje na uslovni otpust 


Član 522. stav 5. ZKPKv. br. __________


VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i članova veća-sudija ___________ i ___________, sa sudijskim pripravnikom ____________, zapisničarem, u predmetu krivice osuđenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući molbi za uslovni otpust, podnetoj od strane osuđenog, a po prethodno pribavljenom mišljenju Višeg javnog tužioca u ___________ Ktr. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je:
R E Š E N J  EUVAŽAVA SE molba ______________, osuđenog pravnosnažnom presudom Višeg suda u ____________ K. br. __________ od __________ godine, pa se isti po pravnosnažnosti ovog rešenja ima ODMAH otpustiti sa izdržavanja kazne zatvora izrečene navedenom presudom, pod uslovom da do isteka vremena za koje je kazna izrečena, odnosno do __________ godine, NE UČINI NOVO KRIVIČNO DELO.