Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP po predlogu za dopunu istrage 

oštećenog kao tužioca


Član 259. ZKPKv. br. __________


OSNOVNI SUD u _________________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ______________ i članova veća-sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ___________________ kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), na sednici veća održanoj dana _________ godine, doneo je sledeće:
R E Š E N J E


ODBIJA SE kao neosnovan predlog za dopunu istrage oštećenog kao tužioca ______________ iz ______________ izjavljen u krivičnom predmetu okr. ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. KZ. 


Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba. 


Poučava se oštećeni da može podneti optužnicu u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja.