Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP vraćanju optužnice da se nedostaci u optužnici isprave (slučaj kada prvostepeni sud nema dovoljan broj sudija)


Član 273. stav 2. ZKP u vezi člana 570. ZKPKv. br. __________VIŠI SUD u ___________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________ i članova veća-sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav 4. u vezi člana 281. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o prigovoru koji je podneo branilac okrivljenog, advokat ______________, iz ____________, protiv optužnice Osnovnog javnog tužilaštva iz ___________ Kt. br. _______ od __________ godine, po pribavljenom mišljenju Višeg javnog tužioca iz _____________ Ktr. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
R E Š E N J E1. VRAĆA SE optužnica Kt. br. __________ od __________ godine Osnovnom javnom tužiocu iz __________ radi otklanjanja nedostataka iste. 


2. Osnovni javni tužilac iz __________ dužan je da u roku od tri dana od dana prijema ovoga rešenja podnese ispravljenu optužnicu.