Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP o produženju pritvora prema okrivljenom 


Član 144. stav 2. ZKP
Kv. br. __________
VIŠI SUD u ______________, u veću sastavljenom od sudija: ______________ predsednika veća, _____________ i _____________ članova veća, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene ______________ iz ______________ zbog produženog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu za produženje pritvora istražnog sudije Višeg suda u ______________ Ki. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj dana __________ godine, doneo je
R E Š E N J EPRODUŽAVA SE pritvor protiv okrivljene ______________, iz ______________, određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ______________ Kri. br. __________ od __________ godine, a koji prema okrivljenoj teče od __________ godine, tako da isti može trajati najduže još dva meseca.