Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP kojim se povodom neslaganja istražnog sudije odbacuje kao neblagovremeno podnet zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca


Član 171. stav 3. ZKP
Kv. br. __________Osnovni sud u _____________ u veću sastavljenom od sudija: ______________ kao predsednika veća, ________________ i ______________ kao članova veća, sa zapisničarem ___________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________________ iz ______________ zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući povodom neslaganja istražnog sudije ovog suda sa podnetim zahtevom za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca ______________ iz ______________, na sednici veća održanoj na dan _________ godine, doneo je:
R E Š E N J EODBACUJE SE kao neblagovremen zahtev za sprovođenje istrage koji je podneo oštećeni kao tužilac ___________________ iz ____________ protiv okrivljenog ____________________ iz _____________ zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ.