Rešenje prvostepenog suda po objavljivanju presude o produženju - ukidanju pritvora prema nekim od optuženih 


Član 358. ZKPK. br. ___________VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od sudije: ____________, kao predsednika veća, sudije _______________ i sudija porotnika _______________, ___________________ i __________________, kao članova veća, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv optuženih 1)_______________, 2)______________, 3)________________, 4)________________ i 5)______________svih iz _______________ zbog tri krivična dela, razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. KZ i krivičnog dela prikrivanja iz člana 221. stav 2. KZ po optužnici Višeg javnog tužioca ___________ Kt. ______ i krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ po optužnici Višeg javnog tužioca ___________ Kt. br. ______, odlučujući u smislu član358. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je na dan ____________ godine a javno objavio na dan ____________ godine sledeće:
R E Š E N J EI. PRODUŽAVA SE pritvor protiv optuženog 1)__________________ iz ______________, koji je određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ___________ Kri. br. _________ a produžen rešenjem Veća ovoga suda Kv. br. ________ na osnovu člana 358. st. 1, 3, 4, 5. i 6. ZKP u vezi člana 142. stav 1. tačka 3. ZKP.


Ovako određen pritvor može trajati do pravosnažnosti presude ovoga suda K. br. ________ a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene tom prvostepenom presudom.


II. UKIDA SE pritvor protiv optužena 2)_______________, optuženog 3)_________________, optuženog 4)______________, i optuženog 5)______________, koji je određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u Kri. br. _____ i Kri. br. _____ a produžen rešenjem Veća ovoga suda Kv. br. ______ i ovi optuženi se imaju pustiti na slobodu, a na osnovu člana 358. st. 1, 2, 4. i 5. ZKP.


Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu u ________ u roku od tri dana od prijema otpravka ovog rešenja, a preko ovog suda, s tim što izjavljena žalba ne zadržava izvršenje istog.