Rešenje predsednika veća - sudije o ukidanju mere zabrane napuštanja boravišta prema optuženom


Član 136. stav 7. u vezi sa st. 2. i 1. ZKP

K. br. ________

Osnovni sud u _____________ i to predsednik veća - sudija ____________, sa zapisničarem _______________ u krivičnom postupku protiv ____________________ iz _______________ ulica _____________ broj ____, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobrćaja, iz člana 297. stav 4. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući potrebi daljeg trajanja izrečene mere zabrane napuštanja boravišta prema optuženom, po službenoj dužnosti doneo je dana ___________
R E Š E N J EPrema optuženom ___________________ iz _______________, sa podacima u spisima, UKIDA SE MERA ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA.