Rešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda o odobravanju filmskog snimanja dela glavnog pretresa


Član 179. stav 2. u vezi člana 298. stav 3. ZKPRepublika Srbija 

VRHOVNI KASACIONI SUD 

II Su ___/___

_______________ godine

_____________________Na osnovu člana 179. stav 2. u vezi člana 298. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), predsednik Vrhovnog kasacionog suda rešavajući o zahtevu ______________ za proizvodnju filmova iz ________________, za odobrenje filmskog snimanja na glavnom pretresu koji se održava pred Višim sudom u ______________ u krivičnom predmetu K. ___/___ protiv optuženog ______________ iz _____________ zbog krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju iz člana 114. stav 1. tačka 3. u vezi člana 30Krivičnog zakonika (KZ), donosiR E Š E N J E


ODOBRAVA SE __________________ za proizvodnju filmova iz ______________ da u označenom krivičnom predmetu obavi filmsko snimanje otvaranja glavnog pretresa i čitanja optužnice.


Veće pred kojim se glavni pretres održava može po sopstvenoj proceni odlučiti da se pojedini delovi odobrenog toka suđenja ne snimaju, odnosno ne snimaju tonskom kamerom.