Rešenje po zahtevu za izuzeće ovlašćenog službenog lica Ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (MUP) - policije 

Član 45. stav 4. ZKP
Kri ___/__

ISTRAŽNI SUDIJA Osnovnog suda u ______________, sa zapisničarem ________________, rešavajući o zahtevu osumnjičenog __________________ iz _______________, čiji je branilac advokat ________________ iz ______________, za izuzeće ovlašćenog službenog lica MUP-a - policije ______________ iz ______________, doneo je dana ____________
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovan zahtev osumnjičenog ___________________ iz ______________, za izuzeće ovlašćenog službenog lica MUP-a - policije ______________ iz ________________.