Rešenje po predlogu za premeštaj iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu radi sprovođenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi


Član 192. stav 2. ZIKS
Kv- ____/____
VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda - veća ____________ i članova veća - sudija ___________ i ___________ sa stručnim saradnikom _____________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđene _______________ iz ___________ zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu KPD Bolnice u ____________ broj _________ od _____________ godine da se izvrši premeštaj osuđene - pacijentkinje iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu u okviru izvršenja mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, na sednici veća održanoj ____________. godine doneo je sledeće
R E Š E N J EUSVAJA SE predlog KPD Bolnice u _________ pa se osuđena - pacijentkinja ______________ iz _________ premešta iz KPD Bolnice u _________ u NPB "__________" u ______________ na dalje sprovođenje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.