Rešenje o zadržavanju 


Član 229. stav 2. ZKP

       
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA


Sekretarijat u _____________________

_________________________________


Broj KU - ____________ LS __________


Dana __________ 20 __ godine

Ovlašćeno službeno lice MUP Republike Srbije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u _________ __________, u krivičnom predmetu protiv ___________________________ osumnjičenog zbog izvršenja krivičnog dela ______________________ iz člana _______ Krivičnog zakona ______________________ na osnovu


člana 229. stav 2. u vezi stava 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), u vezi:         

       člana 227. stav 1. ZKP ili

       člana 226. stav 7. i 8. ZKP,

donosi sledeće:
R E Š E N J EZADRŽAVA SE u trajanju do 48 sati ____________________________ od oca ____________ i majke _______________, rođen ___________ u ________________, SO ______________, sa prebivalištem u ____________, državljanin _______________, JMBG _________________


Zadržavanje se imenovanom ima računati od dana _____________ od _____ časova, kada je lišen slobode, odnosno kada se odazvao na poziv.


O zadržavanju lica obavešten je posebnim pisanim aktom istražni sudija _________________, dana ____________ u _____ časova. Takođe je obavešten i _______________ državni tužilac u ________, dana _________ u ____ časova.