Rešenje o zabrani napuštanja boravišta 

Član 136. stav 1. ZKP

Ki. br. ___________

Viši sud u ____________, istražni sudija ___________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom postupku protiv okrivljenog _____________________ iz _______________ ulica ________________ broj ____, zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 3. u vezi stava 2. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po predlogu Višeg javnog tužilaštva _________ Kt. br. ___ od __________, doneo je dana ___________ godine

R E Š E N J E1.         Okrivljenom _____________________ iz ___________, JMBG _____________, sa podacima kao u rešenju o sprovođenju istrage, ZABRANJUJE SE DA BEZ ODOBRENJA VIŠEG SUDA U _______________ - NAPUSTI MESTO BORAVIŠTA.


2.         Upozorava se okrivljeni _________________, da protiv njega može biti određen pritvor, ako prekrši izrečenu zabranu.


3.         Izrečena mera može trajati dok za to postoji potreba, u toku istrage, a u slučaju da protiv okrivljenog po završetku istrage bude podignuta optužnica i ista stupi na pravnu snagu - najduže do pravnosnažnosti presude.