Rešenje o ukidanju jemstva i povraćaju istog okrivljenom 

po pravnosnažnosti presude 


Član 140. stav 2. ZKP





K. br. ______






VIŠI SUD u _____________, predsednik veća-sudija _____________________, sa zapisničarem _______________________ u krivičnom predmetu protiv osuđenog ____________________, iz ________________, sa boravištem u _______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu branioca osuđenog za povraćaj jemstva okrivljenom, nakon pravnosnažnosti presude, doneo je dana  _____________ godine




R E Š E N J E



PRIHVATA SE predlog branioca osuđenog _________________ iz _____________, pa se po pravnosnažnosti presude položeno jemstvo u iznosu od __________ dinara uplaćeno u depozit Višeg suda u _____________, kao obezbeđenje da okrivljeni neće pobeći do kraja krivičnog postupka, VRAĆosuđenom.