Rešenje o sprovođenju istrage 


Član 243. stav 2. ZKPKi. ______
Viši sud u _______________ istražni sudija _____________________ sa zapisničarem ____________________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________________ iz _________________, ulica ____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući zahtevu za sprovođenje istrage Višeg javnog tužilaštva ____ Kt. br. ____, ___________ godine nakon saslušanja okrivljenog dana ____________ godine doneo je dana ____________ godine

R E Š E N J EProtiv okrivljenog ________________________ zvanog _________ JMBG ________________

sina ______________ i ______________, rođene ____________, rođenog u _____________ godine sa stanom u _____________, ulica ___________________, KV bravar, oženjen, otac ________________završio _______________ školu, vojsku služio u _________________ ________ godine u VE pri SNO __________, poseduje ____________ i ____________ placa, zarađuje _________ dinara neosuđivan i nije u drugom krivičnom postupku po sopstvenom iskazu, sada u pritvoru po rešenju istražnog sudije Višeg suda u _________ Kri. br. ____ od ___________ godine koji mu se računa od ___________ godine u _____ časova kao dana i časa lišenja slobode, određuje se
SPROVENJE ISTRAGE


Jer je osnovano sumnjiv


da je na dan _____________ godine oko ___ časova, u _____________ umišljajno pokušao da liši života oštećenog __________________ iz ___________ tako što je tokom nastale prepirke, na terasi ___________ u ulici _____________________, gde su prethodno sedeli, izvadio nož iz zadnjeg desnog džepa pantalona, i njime zadao udarac oštećenom u predeo leve strane grudnog koša, pa mu naneo telesnu povredu u vidu ____________________________, __________ i ___________ ali započeto delo nije dovršio, jer je od prisutnih lica sprečen od daljeg napada na oštećenog, a i kod oštećenog pri povređivanju nije došlo do povreda vitalnih organa i krvnih sudova,


čime bi učinio krivično delo ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ.