Rešenje o spajanju postupka

Član 33. stav 8. ZKP
Kv. br. _________

VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ______________ i članova veća-sudija: _________________________________ sa sudijskim pripravnikom ________________________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _______________________________, zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakonika (KZ), u vezi člana 33. KZ i dr., rešavajući po predlogu istražnog sudije Višeg suda u _____________ za spajanje postupka, na sednici veća održanoj dana _________________godine, doneo je
R E Š E N J EU smislu člana 33. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) - SPAJAJU SE spisi predmeta Osnovnog suda u _____ Ki. br. _____ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _________________ zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 2. u vezi sa članom 203. stav 1. KZ, spisima predmeta Višeg suda u _______________, radi vođenja jedinstvenog krivičnog postupka.