Rešenje o razrešenju postavljenog branioca po službenoj dužnosti 

Član 73. stav 4. u vezi sa stavom 1. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

Viši sud u __________

K. br. __________ - ____ SU __________

_________________ godine 

_______________
Viši sud u _____________, predsednik veća - sudija ____________________ u krivičnom predmetu protiv optuženog _______________ iz ________________, ul. ________________, zbog krivičnog dela falsifikovanja novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužioca _____________________ Kt. br. ________ od __________ godine, na osnovu člana 73. stav 4. u vezi sa stavom 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je na dan __________ godine 
R E Š E N J ERAZREŠAVA SE dužnosti odbrane optuženog ________________ iz ___________, postavljeni branilac po službenoj dužnosti _____________________, advokat iz ________________.