Rešenje o produženju pritvora posle podnošenja optužnice, a pošto je optužnica stupila na pravnu snagu 


Član 146 stav 2. u vezi stava 1. ZKP

Kv. br. ___/___

VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ______________ i sudija _______________ i _______________, kao članova veća, sa sudijskim pripravnikom ________________, kao zapisničarem, u predmetu krivice optuženih 1)_____________ iz ____________, 2)_________________, iz _____________, 3)_______________ iz ____________ i 4)_______________ iz ___________, svih zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), po podignutoj optužnici Višeg javnog tužioca u ___________ Kt. br. ___/___ od _______________ godine, rešavajući po službenoj dužnosti, na sednici veća održanoj dana ______________ godine, doneo je
R E Š E N J ENa osnovu člana 269. stav 2. u vezi člana 142. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i člana 146. stav 2. u vezi stava 1. ZKP,


PRODUŽAVA SE PRITVOR protiv optuženih 1)________________ iz ____________, 2)________________ iz _____________, 3)_____________ iz ______________ određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ____________ Kri. br. ___/___ od ___________ godine i protiv optuženog 4)_______________ iz _____________ određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ____________ Ki. br. ___/___ od ____________ godine, s tim što je veće dužno da i bez predloga stranaka, po isteku svaka dva meseca, ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora.