Rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude


Član 358. stav 5. ZKP                                                                    

 K.br. ________


VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije _____________ i članova veća-sudije ___________, i sudija – porotnika ________________ i ___________, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu optuženog 1)_______________, iz __________, čiji je branilac advokat ______________, iz ___________ i 2)_____________ iz _____________, čiji je branilac advokat ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. Krivičnog zakonika (KZ), po dovršenom glavnom pretresu, u smislu člana 358. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je na dan ____________ godine sledeće
R E Š E N J EPRODUŽAVA SE PRITVOR optuženim 1)____________, i 2)____________ iz ___________, koji je određen rešenjem istražnog sudije ovog suda Kr. br. ____ od _________ godine, i produžen rešenjem veća ovoga suda Kv.br. ____ od __________ godine, i može trajati do pravosnažnosti presude, ali najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne na koju su osuđeni optuženi 1)______________ i 2)_____________ nepravnosnažnom presudom K. br. ____ od ______________ godine.