Rešenje o proširenju istrage


Član 248. u vezi sa članom 242. i 243. ZKP

Ki. br. __________OSNOVNI SUD u __________, istražni sudija ____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljene ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po zahtevu za proširenje istrage Osnovnog javnog tužilaštva __________ Kt. br. ________ od ________ godine nakon ispitivanja okrivljene doneo je dana _________ godineR E Š E N J E


Protiv okrivljene ______________, 


sa podacima kao u rešenju Osnovnog suda u __________ Ki. br. __________ od __________ godine, sada u pritvoru po rešenju istražnog sudije Osnovnog suda u ____________ Kri. br. __________ od __________ godine koji joj se računa od __________ godine u ____ časa kao dana i časa lišenja slobode, ODREĐUJE SEPROŠIRENJE ISTRAGE


jer je osnovano sumnjiva


da je na dan _________ godine u vremenu između ____ i ____ časova u __________ izvršila krađu provaljivanjem na štetu oštećenog ______________ iz ______________, tako što je došla do kuće oštećenog u ulici ______________ broj ____ na kojoj su bila zaključana ulazna vrata, otišla do prozora na kuhinji kuće i kroz poluotvoreni prozor na visini od 2m od zemlje pomoću naslagane ambalaže ušla u kuhinju a potom otišla u dnevnu sobu i iz fioke regala oduzela 360 Eura, 500,00 dinara, a sve u nameri da oduzimanjem ovog novca pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, 


čime je učinila krivično delo teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ.