Rešenje o privremenoj meri obezbeđenja prema trećem licu


Član 212. ZKP

Ki. br. ___/___

OSNOVNI SUD u _______________, istražni sudija ____________________, sa zapisničarem __________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________________ iz ___________________, ul. __________________ broj ____, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući predlogu oštećenog preduzeća "_______________" iz ________________ radi određivanja privremene mere obezbeđenja imovinsko-pravnog zahteva podnetog od strane punomoćnika oštećenog advokata ____________________ iz ________________ od ___________ godine, doneo je dana ___________ godine
R E Š E N J E1. Radi obezbeđenja imovinsko-pravnog zahteva oštećenog preduzeća "_____________" iz ____________ u iznosu od ____________ dinara.


DELIMIČNO SE USVAJA predložena privremena mera i ODREĐUJE OBEZBEĐENJE IMOVINSKO-PRAVNOG ZAHTEVA oštećenog preduzeća "____________" iz ________, pa se obavezuje treće lice – SZTR "_____________" iz ___________ - stovarište _________, vlasnik ______________ iz ____________ da oštećenom ODMAH po prijemu rešenja PREDA NA ČUVANJE betonsko gvožđe Fi6 u težini od ______kg i Fi8 u težini od _____ kg, odnosno ukupno _________ kg, uz ZABRANU OTUĐENJA I OPTEREĆENJA OVAKO PREUZETOG GVOŽĐA OD STRANE OŠTEĆENOG zbog toga što se kod trećeg lica – SZTR "____________" nalaze stvari pribavljene krivičnim delom, a treće lice je usled izvršenja krivičnog dela od strane okrivljenog došlo do imovinske koristi, što je treće lice – SZTR "_____________" dužno da prizna i trpi pod pretnjom izvršenja.


2. Preko ovako dosuđenog i do traženog u pogledu privremene mere obezbeđenja imovinsko pravnog zahteva oštećenog preduzeća "____________" iz ____________ da treće lice - SZTR "__________" iz __________ - stovarište __________ oštećenom preda _______ kg betonskog gvožđa Fi6 i Fi8, postavljeni zahtev za određivanje privremene mere obezbeđenja se ODBIJA.


3. Privremena mera po ovom rešenju trajaće dok se ne ukine.


4. Troškovi sprovođenja privremene mere obezbeđenja padaju na teret oštećenog.