Rešenje o prihvatanju jemstva radi puštanja okrivljenih iz pritvora 


Član 140. stav 1. ZKP        

Ki. br. __________

Viši sud u _________________, istražni sudija ____________________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)_____________, 2)___________, 3)____________, 4)_____________, svi iz ____________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući predlogu za određivanje jemstva i ukidanja pritvora prema okrivljenom 1)______________, koji predlog je podnet od strane majke i branioca okrivljenog, advokata ______________, i prema okrivljenom 2)_____________, koji predlog je podnet od strane oca i branioca okrivljenog, advokata _____________, pa ponovljen pred istražnim sudijom od strane branioca okrivljenih advokata ___________________ na dan __________ godine, po saslušanju javnog tužioca, doneo je na dan __________ godine
R E Š E N J E1. PRIHVATA SE PONUĐENO JEMSTVO ______________________, iz ______________ u iznosu od 1.906.902,90 dinara (dinarska protivvrednost ________ eura po srednjem kursu NBS na dan __________ god.), na koji iznos će se u korist Republike Srbije staviti hipoteka na nepokretnosti ______________ i to: stan br. ___, u površini od ____, u ulici ______________, u stambenoj zgradi br. ____, na ___ spratu, sagrađena na kp. br. _____ KO __________, i upisana u A listu zk. ulica ______________ KO __________, u korist __________________ iz ______________, radi puštanja na slobodu njenog sina - okrivljenog 1)_____________ iz ______________. 


2. PRIHVATA SE PONUĐENO JEMSTVO _____________________ iz __________ u iznosu od 2.995.983,84 dinara (dinarska protivvrednost __________ eura, računajući po srednjem kursu NBJ na dan __________ godine), na koji iznos će se u korist Republike Srbije staviti hipoteka na nepokretnosti __________ i to:


- kp. br. ________ - njiva _________ u površini od _____, KO ___________, upisana u A listu zk. ul. ____ KO _________ u korist ________________, 


- kao i na stambenoj kući površine ____ m2, koja se sastoji od ____________________ i nalazi na pomenutoj katastarskoj parceli a to je sada na adresi u ______________ ulica ______________  broj ___, čiji je vanknjižni vlasnik ______________, koji je za pomenuti objekat dobio građevinsku dozvolu broj _______ od __________ godine od Sekretarijata za komunalno-stambene i građevinske poslove SO ____________, radi puštanja na slobodu njegovog sina - okrivljenog 2)_______________ iz ____________, 


protiv kojih okrivljenih je određen pritvor rešenjem istražnog sudije Višeg suda u ______________ Kri. br. __________ od __________ godine, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 2. u vezi stava 1. KZ, a zbog postojanja pritvorskih razloga propisanih u članu 142. stav 1. tač. 1. i 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), 


pa se NALAŽE zemljišno-knjižnom odeljenju Osnovnog suda u ______________ da ODMAH po pravnosnažnosti ovog rešenja sprovede isto rešenje stavljanjem gore navedene hipoteke.