Rešenje o prekidu istrage 


Član 252. stav 2. ZKP


Ki. _______OSNOVNI SUD u ________, istražni sudija _____________ sa zapisničarem ______________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________, iz ___________, zbog produženog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 2. i 1. u vezi člana 61. Krivičnog zakonija (KZ) i dr. rešavajući po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u __________, Kt. br. ___ od _________ godine doneo je na dan ___________ godine
R E Š E N J EU smislu člana 252. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) PREKIDA SE ISTRAGA protiv  okrivljenog _____________ iz _____________ vođena


zbog produženog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 2. i 1. u vezi člana 61. KZ i krivičnog dela utaje iz člana 207. stav 1. KZ.