Rešenje o postavljanju branioca po službenoj dužnosti maloletniku 


Član 49. stav 2. ZM
Republika Srbija 

VIŠI SUD u __________ 

Kim. br. __________ 

__________ godine

____________________
Sudija za maloletnike Višeg suda u _______________ ______________, u krivičnom predmetu prema maloletnom ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM) doneo je dana __________ godine sledeće:R E Š E N J EMaloletnom ______________, iz _______________, za branioca po službenoj dužnosti POSTAVLJA SE _______________, advokat iz _______________.