Rešenje o oglašavanju suda mesno nenadležnim u postupku za nepravo ponavljanje krivičnog postupka (spajanje kazni) 


Član 405. stav 2. ZKPKV. br. ______


OSNOVNI SUD u ____________­­­­­__, u veću sastavljenom od sudije ________________, kao predsednika veća i sudija _____________ i ____________, kao članova veća, sa zapisničarem ____________ u krivičnom predmetu protiv optuženog ______________, iz _________, rešavajući o spajanju kazne na sednici veća iz člana 24. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana ___________ sledeće:R E Š E N J E

Osnovni sud u _____________ oglašava se mesno nenadležnim za spajanje kazne osuđenom ________________, po presudama Višeg suda u _________ K. br. _____ od __________ godine, i presudama Osnovnog suda u __________ K. br. ______ od __________ godine, K. br. ______ od __________ godine, K. br. ______ od __________ godine, K. br. ______ od __________ godine, K. br. ______ od __________ godine.


Po pravosnažnosti rešenja, molbu za spajanje kazni dostaviti Višem sudu ___________.