Rešenje o odlaganju krivičnog gonjenja prema osumnjičenom

Član 236. stav 1. ZKP
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­___________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

  
Na osnovu člana 236. stav 1.        (tač. 1. i 4. samo osumnjičenom)

         (tač. 2. i 3. uz pristanak oštećenog) 

Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), po


krivičnoj prijavi _____________________od ______________, DONOSIM,
R E Š E N J EOsumnjičenom _________________ (sa svim ličnim podacima)


ZATO ŠTO JE


Dana _____________, u ______________, u ulici _________________, (sledi činjenični 


opis dela) _______________________________________________________________


čime je izvršio krivično delo_________________ iz člana _________.NALAŽE SE


1.         a)        da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela iz člana ________;