Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje krivičnog postupka 


Član 410. stav 1. ZKP Kv. br. __________


OSNOVNI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća - suda ___________, i sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ______________ iz ______________ , zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući po zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka koji je podneo osuđeni, a po prethodno pribavljenom mišljenju Osnovnog javnog tužioca iz ______________, Ktr. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine doneo je
R E Š E N J EODBACUJE SE zahtev osuđenog_____________, iz ______________, za ponavljanje krivičnog postupka okončanog pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u ______________, K. br. __________ od __________ godine.