Rešenje o odbacivanju zahteva za izuzeće 

Član 43. stav 2. i 5. ZKP


____ Su. br. ____/____
Apelacioni sud u __________, predsednik suda _________________, odlučujući o zahtevu optuženog _______________________ iz ____________, za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u _______________, u predmetu Višeg suda u ______________ K. br. ____/___, dana ____________ godine, doneo je

R E Š E N J EODBACUJE SE kao NEDOZVOLJEN zahtev optuženog ____________________ iz __________, za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u ___________ u predmetu toga suda K. br. ____/___.


Protiv ovog rešenja nije dozvoljena posebna žalba.


NALAŽE SE podnosiocu zahteva za izuzeće, optuženom ________________, da na ime sudske takse uplati iznos od ______ (_____________) dinara.


Stranka se opominje da je dužna da sudsku taksu uplati u roku od pet dana od dana prijema rešenja, pod pretnjom prinudne naplate.