Rešenje o odbacivanju optužnog predloga


Član 441. stav 1. u vezi sa članom 274. stav 1. tačka 3. ZKPK. br. ____/___


OSNOVNI SUD u  _____________, po sudiji ____________________ sa zapisničarem _________________, u krivičnom postupku protiv okrivljenog _________________ iz ______________, zbog krivičnog dela lažnog prijavljivanja iz člana 334. stav 4. Krivičnog zakonika (KZ), doneo je dana _____________ godine R E Š E N J E


ODBACUJE SE  optužni predlog javnog tužioca u _______________ kt. br. ___/___ od ___________ godine, podnet protiv okrrivljene ______________ iz _______________ zbog krivičnog dela lažnog prijavljivanja iz člana 334. stav 4. KZ.