Rešenje o odbacivanju krivične prijave od strane javnog tužioca 


Član 236. stav 4. ZKP

       


          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­___________________

Datum  ___________________

Mesto  ___________________


Na osnovu člana 236. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), donosim
R E Š E N J E
Krivična prijava _____________________ (MUP-a, oštećenog) od _____________ godine, podneta protiv ____________________________ (sa svim ličnim podacima)


ZATO ŠTO JE


Dana __________, u _____________, u ulici _________________, (sledi činjenični opis dela) __________________________________________________________


čime je izvršio krivično delo _______________ iz člana _________ -


ODBACUJE SE jer je osumnjičeni izvršio obavezu iz člana 236. stav 1. tačka 1. ZKP, naloženu rešenjem ovog tužilaštva od _______________ godine.


*  Radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva, oštećeni _______________   

    se upućuje na parnicu.