Rešenje o odbacivanju krivične prijave od strane javnog tužioca 


Član 236. stav 4. ZKP

          Republika Srbija


________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________
Na osnovu člana 236. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), donosim 
R E Š E N J E