Rešenje o odbačaju krivične prijave


Član 235. ZKP          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­___________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________
Na osnovu :                 člana 235 stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) - (na osnovu krivične prijave) 

       člana 235. stav 4. u vezi sa stavom 1. ZKP - (posle PP ili PO)

-        člana 435. stav 3. u vezi sa sa članom 235. stav 1. ZKP - (posle istražnih radnji), DONOSIM

 R E Š E N J EODBACUJE SE krivična prijava ___________________ (navesti podnosioca sa adresom) podneta protiv osumnjičenog ________________ (sa svim ličnim podacima) zbog krivičnog/ih dela _________________ iz člana _______________, jer


1.        prijavljeno delo nije krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;


2.        je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja;


3.        je delo obuhvaćeno amnestijom/pomilovanjem;


4.        postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje;


5.        ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni izvršio krivično delo.
RAZLOZIPrema navodima krivične prijave _________________________________________________