Rešenje o obustavi postupka, usled smrti okrivljenog 


Član 217. ZKP
Ki. br. _______

Osnovni sud u _______________ istražni sudija ____________________ sa zapisničarem ______________ u krivičnom postupku protiv okrivljenog _______________ iz ___________ zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) doneo je dana ____________ godine

R E Š E N J EOBUSTAVLJA SE krivični postupak protiv okrivljenog ________________ iz ____________, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. KZ, jer je okrivljeni umro.