Rešenje o obustavi postupka usled nedolaska privatnog tužioca na glavni pretres


Član 447. stav 1. u vezi sa članom 59. stav 1. ZKPK. br. ___/___


OSNOVNI SUD u ________________, sastavljen od sudije ________________ kao sudije pojedinca, i zapisničarem _____________________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ________________ i dr. svi iz __________________, zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. i krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) po privatnoj tužbi privatnog tužioca ______________ iz __________ K. br. ___/___ od __________________ godine, doneo je na dan __________. godine u odsustvu privatnog tužioca i okrivljenihR E Š E N J E


U smislu člana 447. stav 5. u vezi sa članom 59. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).


OBUSTAVLJA SE


Krivični postupak protiv okrivljenih ______________, ________________ i _______________ svi iz ________________.


koji je pokrenut po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca _____________________ iz ______________ K. br. ___/___ od ____________ godine, a zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, i krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. KZ.