Rešenje o obustavi krivičnog postupka zbog nedolaska privatnog tužioca 

na glavni pretres


Član 303. stav 2. u vezi člana 59. stav 1. ZKPK. br. __________


OSNOVNI SUD u ______________, sudija ______________ kao sudija pojedinac sa zapisničarem _____________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz člana 122. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr. po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca __________________ iz ___________, od _________ godine, doneo je ________. godine, R E Š E N J E


Protiv okrivljenog _____________ zvanog "________" sina ____________ i ______________ rođene _____________  rođenog u selu ___________ opština _____________ __________ godine, sa stanom u ________________, ulica _________________


Po osnovu člana 303. stav 2. u vezi sa članom 59. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). OBUSTAVLJA SEKrivični postupak pokrenut po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca __________________ iz ______________, zbog krivičnog dela lake telesne povrede iz člana 122. stav 1. KZ i uvrede iz člana 170. stav 1. KZ. 


Obavezuje se privatni tužilac da naknadi okrivljenom troškove krivičnog postupka u iznosu od __________ dinara, u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja. 


Obavezuje se privatni tužilac da plati sudu na ime paušala iznos od __________ dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja.